Informaţii generale

Găsiţi mai jos informaţii complete despre admiterea la facultăţile Universităţii POLITEHNICA Bucureşti (UPB) şi aveţi posibilitatea de a vă înregistra online datele personale, scurtând timpul necesar înscrierii la una sau mai multe facultăţi.


Admiterea în UPB se desfăşoară pe bază de concurs cu următoarele criterii:

1. două probe scrise
2. rezultatul examenului de bacalaureat

Candidatul se poate înscrie la una din facultăţile de mai jos (facultatea de bază) şi poate opta ca, în cazul imposibilităţii de a ocupa un loc la această facultate în prima etapă, să participe la concursul de ocupare prin redistribuire a eventualelor locuri rămase vacante la alte facultăţi din UPB (facultăți pentru redistribuire).
Astfel, el va depune un singur dosar cu actele necesare, la facultatea de bază, unde va plăti o singură taxă de înscriere, indiferent câte facultăți selectează ca opțiuni pentru redistribuire.

Documente utile - detalii privind desfăşurarea concursului de admitere

Calendarul concursului de admitere în detaliu

1. Preînscrieri (15 aprilie - 18 iulie 2015)

În această etapă, candidații se preînscriu online - își înregistrează datele personale şi opţiunile privind înscrierea la concursul de admitere. Astfel, înscrierea candidaţilor la secretariatele facultăţilor va dura mai puţin, pentru că datele înregistrate vor fi doar verificate pe baza actelor în original.
Procedura de preînscriere necesită crearea unui cont folosind o adresă de e-mail.
IMPORTANT !
Se acordă 10% reducere la plata taxei de înscriere (în mod normal 125 lei) pentru candidaţii care se preînscriu
și completează toate datele cerute până la data de 10 iulie, ora 23:59.

Click aici pentru a începe preînscrierea


 
Deşi nu este obligatorie, această procedură este recomandată pentru scurtarea timpului de aşteptare, în perioada înscrierilor, când candidații se prezintă la secretariatele facultăţilor pentru depunerea şi înregistrarea actelor necesare.

Pregătire pentru admitere

UPB organizeaza in perioada 21 Martie - 6 Iunie 2015 un program susținut și gratuit de pregătire în universitate în fiecare sâmbătă la Matematică, Fizică și Chimie.

Teste de evaluare cunoștințe generale și cursuri online de pregătire la matematică și fizică

Statistici preînscrieri   Statistici preînscrieri la câte două facultăți

2. Înscrieri (11 - 18 iulie 2015)

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie, între orele 0900-1600.
Lista actelor necesare se găsește în regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la UPB pentru anul universitar 2015-2016, pagina 11.
 • Candidatul depune un singur dosar și plăteşte o singură taxă de înscriere la facultatea de bază, cea care are prioritate maximă în opţiunile sale, unde va și susține probele de concurs.
 • Personalul facultăţii tipăreşte fişa de înscriere şi o adaugă în dosarul candidatului. Acest document conţine opțiunile candidatului după cum urmează:
  • domeniile de la facultatea de bază în ordinea preferințelor
  • facultățile pentru redistribuire (nu domeniile) în ordinea preferințelor, cu opțiunea "doar buget" sau "buget și taxă" pentru fiecare facultate.
 • După semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind facultățile și domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situație.
 • Candidații la Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, care nu posedă un certificat de competență lingvistică eliberat de instituții abilitate, susțin un test de competență lingvistică pe data de 17 iulie 2014, după următorul program:
  • Orele 1000 - 1200, pentru limba engleză
  • Orele 1200 - 1400, pentru limba germană
  • Pentru limba franceză candidații vor consemna în scris că posedă cunoștințele minimale de limbă pentru audierea cursurilor (derulate integral în limba franceză)
 • Taxa de înscriere poate fi restituită doar în cazul în care candidatul își retrage dosarul înainte de încheierea etapei de înscrieri.

Statistici înscrieri   Statistici înscrieri la câte două facultăți

3. Pregătirea concursului (18 - 19 iulie 2015)

În această etapă, personalul fiecărei facultăţi pregăteşte concursul propriu-zis.
În data de 19 iulie, ora 1400, se vor afișa la sediile facultăților listele de înscriși, cu opțiunile înregistrate. Candidaţii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Comisiei locale de admitere eventualele neconcordanţe cu datele din fişa de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar, cel mai târziu cu o oră înaintea începerii primei probe de concurs. După acest termen, datele înscrise în listele afişate nu mai pot fi modificate în niciun fel şi pentru niciun motiv.
La ora 1400 se publică sala de concurs în care este repartizat fiecare candidat, atât la sediul facultăților, cât și pe această pagină.

4. Proba 1 (20 iulie 2015)

Prima probă scrisă durează 3 ore, începând cu ora 10.00.
Facultate
Discipline proba 1
• Inginerie Electrică
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test)
• Energetică
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test)
• Automatică şi Calculatoare
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test)
• Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test)
• Inginerie Mecanică şi Mecatronică
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test)
• Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test)
• Ingineria Sistemelor Biotehnice
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test)
• Transporturi
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test)
• Inginerie Aerospaţială
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test)
• Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test)
• Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test) sau Chimie anorganică (exemplu test)
• Inginerie în Limbi Străine
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test)
• Ştiinţe Aplicate
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test)
• Inginerie Medicală
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test) sau Chimie anorganică (exemplu test)
• Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor
Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test)

ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10.00) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.
NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

4. Proba 2 (21 iulie 2015)

Prima probă scrisă durează 3 ore, începând cu ora 10.00.
Facultate
Discipline proba 2
• Inginerie Electrică
Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test)
• Energetică
Chimie organică (exemplu test) sau Economie (exemplu test) sau Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test)
• Automatică şi Calculatoare
Fizică (exemplu test)
• Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Fizică (exemplu test)
• Inginerie Mecanică şi Mecatronică
Chimie organică (exemplu test) sau Economie (exemplu test) sau Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test)
• Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
Economie (exemplu test) sau Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test)
• Ingineria Sistemelor Biotehnice
Chimie organică (exemplu test) sau Economie (exemplu test) sau Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test)
• Transporturi
Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test)
• Inginerie Aerospaţială
Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test)
• Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Economie (exemplu test) sau Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test)
• Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
Chimie organică (exemplu test) sau Fizică (exemplu test)
• Inginerie în Limbi Străine
Economie (exemplu test) sau Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test)
• Ştiinţe Aplicate
Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test)
• Inginerie Medicală
Chimie organică (exemplu test) sau Fizică (exemplu test)
• Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor
Chimie organică (exemplu test) sau Economie (exemplu test) sau Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test)

ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10.00) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.
NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

6. Rezultate preliminare, depunere contestaţii
Rezultate contestaţii (22 iulie 2015)

La fiecare facultate se afișează următoarele liste:
 • Candidaţi declarați admişi la facultatea de bază
 • Candidaţi care îndeplinesc baremul minim de admitere, admişi prin redistribuire la alte facultăţi
 • Candidaţi declarați admişi prin redistribuire de la alte facultăţi (în ordinea mediilor, fără a se specifica domeniile pe care au fost declarați admiși)
 • Candidaţi care nu îndeplinesc baremul minim de admitere
 • Locuri vacante pentru fiecare domeniu

Algoritmul de distribuire a candidaților

Rezultatele vor fi afișate doar la sediile facultăților, la ora 8.00.


Candidatul poate depune contestaţie la secretariatul facultății de bază (unde s-a înscris), în intervalul orar 8.00 - 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează în aceeaşi zi la ora 14.00.

7. Înmatriculări (22 - 23 iulie 2015)

În această etapă, fiecare candidat declarat admis trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii în vederea înmatriculării în anul I de studii. Este necesară prezentarea documentului de identitate în original.
Orarul de lucru pentru înmatriclări este 8.00-18.00.

În ziua de 22 iulie, între orele 8.00-14.00, candidaţii admişi prin redistribuire se prezintă la faculatea unde au fost admişi, pentru a completa opţiunile pe domenii în ordinea preferinţelor. Fiecare candidat semnează un document similar fişei de înscriere, în care sunt specificate aceste opţiuni.

Se aplică algoritmul de distribuire pe domenii, izolat pentru fiecare facultate, numai candidaţilor admişi prin redistribuire la acea facultate și care au completat opțiunile pe domenii. Candidatii care nu s -au prezentat pentru a specifica optiunile sunt alocati pe un domeniu disponibil la facultatea respectiva.

La ora 16.00 se afişează lista candidaţilor admişi prin redistribuire, pe domenii, conform opţiunilor exprimate, în ordinea mediilor de concurs.
Începând cu ora 16.00, candidaţii admişi prin redistribuire se prezintă la faculatea unde au fost admişi, în vederea înmatriculării.

În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.
Candidații declarați admiși, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.

8. Rezultate admiși și înmatriculaţi (24 iulie 2015)

Se aplică acelaşi algoritm de la rezultate preliminare de data aceasta numai pentru candidații admiși și înmatriculați. Se sortează acești candidați, după criteriile prevăzute de regulament, și se distribuie pe domenii, luând în considerare doar opțiunile acestora de la facultatea unde au fost înmatriculați și toate locurile pentru care se organizează concursul de admitere, inclusiv cele rămase vacante la sfârșitul zilei anterioare.
Se afișează, începând cu ora 8.00, la sediile facultăților (vezi secțiunea Contact):
 • Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii
 • Situația locurilor vacante, pe domenii.
Rezultatele vor fi afișate doar la sediile și pe site-urile facultăților (vezi secțiunea Contact).

9. Ocupare locuri vacante (24 iulie 2015)

Candidații care îndeplinesc baremul minim de admitere, dar acesta a fost insuficient pentru ocuparea unui loc la facultatea de bază, inclusiv cei redistribuiți și înmatriculați la alte facultăți, pot solicita ocuparea locurilor rămase vacante, prin cerere scrisă depusă la secretariatul facultății de bază (orele 8.00-12.00).

Se aplică din nou algoritmul de la rezultate preliminare pentru candidații admiși și înmatriculați, laolaltă cu cei care au solicitat ocuparea unui loc vacant, pe baza opţiunilor din fişa de înscriere și a tuturor locurilor anunțate pentru concurs.
La ora 14.00 se afișează lista actualizată a candidaților admiși și înmatriculați și a celor admiși pe locuri vacante.

Fiecare candidat, a cărui cerere pentru ocuparea unui loc vacant la facultatea de bază a fost aprobată și care a fost admis anteriror prin redistribuire și înmatriculat, trebuie să solicite la facultatea unde a fost înmatriculat viza pentru scoaterea din evidența acestei facultăți și înmatricularea la facultatea de bază (unde au fost admiși pe locuri vacante).
În intervalul orar 14.00-18.00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile vacante se prezintă la secretariatul facultăţii de bază, în vederea înmatriculării în anul I de studii, pe baza documentului de identitate.

Taxa de înmatriculare este de 50 RON.
În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.
Candidații admiși prin redistribuire, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.

10. Rezultate finale (25 iulie 2015)

Se afişează, la fiecare facultate, începând cu ora 8.00:
 • Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii
 • Situația locurilor vacante, pe domenii.
Se aplică acelaşi algoritm de la rezultate preliminare, luând în considerare pentru fiecare candidat doar opţiunile strict de la facultatea la care sunt înmatriculați la începutul acestei etape.

Sesiunea 2 (August - Septembrie)

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează sesiunea 2 de admitere începând cu data de 26 iulie.
Mai multe detalii vor fi afișate în curând.