Informaţii generale

Aici puteţi găsi informaţii legate de procesul de admitere la facultăţile Universităţii POLITEHNICA Bucureşti (UPB) şi aveţi posibilitatea de a vă înregistra online datele personale, scurtând timpul necesar înscrierii la una sau mai multe facultăţi. Începeți preînscrierea

Concursul de admitere în cadrul UPB se desfăşoară, în funcţie de facultate, în două moduri:

1. Pe baza a două probe scrise şi a rezultatelor examenului de bacalaureat

Candidatul se poate înscrie la o singură facultate din această listă (facultatea de bază) şi poate opta ca, în cazul în care este respins la această facultate, să participe la ocuparea eventualelor locuri rămase vacante de la alte facultăţi din UPB cu admitere pe bază de probe scrise (facultăți pentru redistribuire).
Astfel, el va depune un singur dosar cu actele necesare, la facultatea de bază, unde va plăti o singură taxă de înscriere, indiferent câte facultăți selectează ca opțiuni pentru redistribuire.

2. Pe baza unei probe interviu (care cuprinde și un test grilă) şi a rezultatelor examenului de bacalaureat

Un candidat se poate înscrie la oricâte facultăţi din această listă, urmând să depună câte un dosar fizic cu actele necesare și să plătească taxa de înscriere la fiecare facultate în parte. Interviul, inclusiv testul grilă, va avea loc în aceeaşi zi cu înscrierea, imediat după aceasta.

Documente utile - detalii privind desfăşurarea concursului de admitere

Calendarul detaliat al procesului de admitere

1. Preînscrieri (30 martie - 19 iulie 2015)

În această etapă, candidații își pot înregistra online datele personale şi opţiunile acestora privind înscrierea la una sau mai multe facultăți. Astfel, înscrierea candidaţilor la secretariatele facultăţilor va fi mai rapidă, iar datele vor fi doar verificate ulterior pe baza actelor în original.
Procedura de preînscriere necesită crearea unui cont folosind o adresă de e-mail.
IMPORTANT !
Se acordă 10% reducere la plata taxei de înscriere (în mod normal lei) pentru candidaţii care se preînscriu
și completează toate datele cerute până la data de 11 iulie, ora 23:59.

Click aici pentru a începe preînscrierea


 
Deşi nu este obligatorie, această procedură este recomandată pentru scurtarea timpului de aşteptare, în perioada înscrierilor, când candidații se prezintă la secretariatele facultăţilor pentru depunerea şi înregistrarea actelor necesare.

Pregătire pentru admitere

UPB organizeaza in perioada 22 martie - 7 iunie 2014 un program susținut și gratuit de pregătire în universitate în fiecare sâmbătă, între orele 900-1300, la Matematică și Fizică.

Teste de evaluare cunoștințe generale și cursuri online de pregătire la matematică și fizică

Statistici preînscrieri   Statistici preînscrieri la câte două facultăți

2. Înscrieri (12 - 19 iulie 2015)

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie, între orele 0900-1600.
Lista actelor necesare se găsește în cadrul regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la UPB pentru anul universitar 2015-2016, pagina 11.
 • Candidații la facultățile cu concurs pe bază de probă interviu vor susține această probă imediat după depunerea actelor.
 • Candidații la Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, care nu posedă un certificat de competență lingvistică eliberat de instituții abilitate, susțin un test de competență lingvistică pe data de 1 ianuarie 1970, după următorul program:
  • Orele 1000 - 1200, pentru limba engleză
  • Orele 1200 - 1400, pentru limba germană
  • Pentru limba franceză candidații vor consemna în scris că posedă cunoștințele minimale de limbă pentru audierea cursurilor (derulate integral în limba franceză)
 • Dacă un candidat a selectat mai multe facultăți cu concurs pe bază de probă interviu, el va prezenta câte un dosar și va plăti câte o taxă de înscriere pentru fiecare astfel de facultate.
 • Dacă un candidat a selectat mai multe facultăți cu concurs pe bază de probe scrise, el va depune un singur dosar și va plăti o singură taxă de înscriere, la facultatea de bază.
 • Dacă un candidat își retrage dosarul, el poate primi taxa de înscriere înapoi doar pentru facultățile cu examen scris, doar dacă retragerea este făcută înainte de finalizarea etapei de înscrieri.
 • După semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situație.

Statistici înscrieri   Statistici înscrieri la câte două facultăți

3. Pregătirea concursului (19 - 20 iulie 2015)

În această etapă, personalul fiecărei facultăţi pregăteşte concursul propriu-zis.
În data de 20 iulie, ora 1400, se vor afișa la sediile facultăților listele de înscriși, cu opțiunile înregistrate. Candidaţii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Comisiei locale de admitere eventualele neconcordanţe cu datele din fişa de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar, cel mai târziu cu o oră înaintea începerii primei probe de concurs. După acest termen, nu se mai pot face modificări, de niciun fel şi pentru niciun motiv, ale datelor înscrise în listele afişate.
Pentru facultăţile cu examen scris, la ora 1400 se publică sala de concurs în care este repartizat fiecare candidat, atât la sediul facultăților, cât și pe această pagină.

4. Proba 1 (21 iulie 2015)

Candidații la facultățile cu concurs pe bază de probe scrise susțin prima probă scrisă, timp de 3 ore, începând cu ora 1000.
 
ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 1000) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.
NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

5. Proba 2 (22 iulie 2015)

Candidații la facultățile cu concurs pe bază de probe scrise susțin a doua probă scrisă, timp de 3 ore, începând cu ora 1000.
 
ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 1000) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.
NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

6. Rezultate preliminare (23 iulie 2015)

Pentru facultățile cu examen scris se afișează următoarele liste:
 • candidaţi declarați admişi în etapa I
 • candidaţi cu îndeplinirea baremului minim de admitere, cu posibilitate de admitere în etapa a II-a
 • candidaţi respinşi care nu îndeplinesc baremul minim de admitere
 • lista locurilor vacante pentru fiecare domeniu
Pentru facultățile cu admitere pe baza unei probe interviu se afișează următoarele liste:
 • candidaţi admişi pentru înmatriculare în etapa I
 • candidaţi admişi pentru înmatriculare în etapa II
 • candidaţi respinşi care nu îndeplinesc baremul minim de admitere
 • lista locurilor vacante pentru fiecare domeniu
Candidații la facultățile cu admitere pe baza unei probe interviu se regăsesc pe listele facultăților în ordinea strictă a mediilor de admitere.

Algoritmul de distribuire a candidaților

Rezultatele vor fi afișate doar la sediile facultăților.

7. Înmatriculări etapa I, depunere cereri redistribuire şi depunere contestaţii.
Afişare rezultate contestaţii (23 - 24 iulie 2015)

În data de 24 iulie candidații se pot înmatricula, chiar dacă au o cerere activă de redistribuire la o altă facultate.
La facultățile cu examen scris, între orele 900-1600, candidaţii declaraţi admişi trebuie să se prezinte cu documentul de identitate la secretariatele facultăţilor în vederea înmatriculării în anul I de studii.
Candidaţii cu îndeplinirea baremului minim de admitere, cu posibilitate de admitere în etapa a II-a, depun la secretariatele facultăților de bază cerere de redistribuire pe locurile rămase neocupate din etapa I de înmatriculare și urmează să fie înmatriculați în etapa II.
Doar pentru facultățile cu examen scris, depunerea contestaţiilor se face la secretariatul facultății unde s-a depus dosarul, între orele 900 - 1600, în ziua de 23 iulie. Pe data de 24 iulie, ora 0900, se afişează rezultatului contestaţiilor.
 
La facultățile cu admitere pe baza unei probe interviu (IE, IMM, IMST, ISB SIM, CASM, IM, FAIMA), candidații admiși pentru înmatriculare sunt invitați la secretariatele facultăților unde doresc să se înmatriculeze, în două etape:
 • Etapa I: 23 - 24 iulie 2015, între orele 900 - 1600
  Candidații admiși pentru înmatriculare în etapa I se înmatriculează pe baza cererii de înmatriculare depuse la secretariat, împreună cu taxa de înmatriculare de RON.
  Candidații admiși pentru înmatriculare în etapa II depun la secretariatele facultăților la care au depus inițial dosarul cerere de redistribuire pe locurile rămase neocupate din etapa I de înmatriculare și urmează să fie înmatriculați în etapa II.
 • Etapa II: 25 - 26 iulie 2015, între orele 900 - 1600
În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.
Candidații declarați admiși în etapa I, respectiv admiși pentru înmatriculare în etapa I, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.
Un candidat poate să se înmatriculeze în UPB pe un loc bugetat doar la una dintre facultăți și cu taxă la alte facultăți.

8. Afişare admiși și înmatriculaţi etapa I. Afișare admiși redistribuire. (25 iulie 2015)

Se afișează listele de admiși și înmatriculați la sediile și pe site-urile facultăților (vezi secțiunea Contact):
 • candidaţii admişi şi înmatriculaţi
 • candidaţii admişi prin redistribuire
 • lista locurilor vacante după înmatriculare, pentru fiecare domeniu
Se folosește acelaşi algoritm de la rezultate preliminare pentru a sorta candidații admiși și înmatriculați, luându-se în considerare și locurile rămase vacante în urma neînmatriculărilor din etapa I.
Pentru candidații admiși prin redistribuire, se iau în considerare doar candidații cu îndeplinirea baremului minim de admitere, cu posibilitate de admitere în etapa a II-a, respectiv admiși pentru înmatriculare în etapa II și se aplică algoritmul doar pe locurile rămase vacante în urma sortării candidaților admiși și înmatriculați.
Rezultatele vor fi afișate doar la sediile și pe site-urile facultăților (vezi secțiunea Contact).

9. Înmatriculări etapa II (25 - 26 iulie 2015)

Pe 25 iulie, între orele 900-1600 și pe 26 iulie, între orele 900-1200, candidaţii declaraţi admişi prin redistribuire trebuie să se prezinte cu documentul de identitate la secretariatele facultăţilor în vederea înmatriculării în anul I de studii.
Taxa de înmatriculare este de RON.
În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.
Candidații care au obținut media de admitere cel puțin 5 (cinci) se pot înmatricula direct la facultățile care au locuri neocupate.
Candidații admiși prin redistribuire, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.
Un candidat poate să se înmatriculeze în UPB pe un loc bugetat doar la una dintre facultăți și cu taxă la alte facultăți.

10. Afişare rezultate finale (26 - 27 iulie 2015)

Se afişează listele de admiși și înmatriculați, începând cu ora 1600:
 • candidaţii admişi şi înmatriculaţi în ambele etape
 • lista locurilor vacante, pentru fiecare domeniu
Se folosește acelaşi algoritm de la rezultate preliminare, aplicat întâi pentru candidații admiși și înmatriculați în prima etapă, apoi, doar pe locurile rămase vacante, pentru candidații admiși prin redistribuire și înmatriculați.
În această etapă, algoritmul de sortare se ruleaza strict în cadrul facultății la care candidații au fost afișați în etapa II de înmatriculări.

Un candidat nu poate rămâne înmatriculat la mai multe facultăți fără taxă.
Candidații afișați în aceeastă etapă cu înmatriculări la două sau mai multe facultăți, la domenii fără taxă, se prezintă la secretariatele facultăților respective, pentru a clarifica situația.

Sesiunea 2

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează sesiunea 2 de admitere începând cu data de 28.07.2014.
Mergeți la Sesiunea 2 pentru detalii.